หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 


 

ถนนลูกรัง จำนวน 12 สาย

ถนนลาดยาง จำนวน 5 สาย

ถนน คสล. จำนวน 34 แห่ง

กระเช้าข้ามแม่น้ำ จำนวน 2 แห่ง
 


 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

บึง คลอง หนองน้ำและอื่นๆ จำนวน 5 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

บ่อบาดาล / บ่อโยก จำนวน 9 แห่ง

สถานีส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า
    จำนวน 2 แห่ง
 
 


 
น้ำที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค แหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา