กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 


ส.อ.สมพงษ์ ปัทมะรีย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นายไพศาล แคดำ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายองอาจ กำแพงทองคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวนันท์นภัสร รักษาสัตย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวปัณณิกา ขำแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวเพ็ญจันทร์ ศรีปาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุรีวรรณ โตกำแพง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นางดวงเดือน สุดสลุด
คนงาน