หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 


ส.อ.สมพงษ์ ปัทมะรีย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นางสาวศิวพร ว่องวิญญู
นักวิชาการศึกษา


นางเยาวรัตน์ เรืองฉาย
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางอรญา เพ็งสลุด
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางฤทัยรัตน์ เลาวกุล
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวชูขวัญ อุตมหาราช
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเพ็ญศริ โพธิ์กรับ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวปราณี ชูศรี
ผู้ดูแลเด็ก