หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 

การก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนนท่อระบายน้ำ

การพัฒนาซ่อมแซม/ติดตั้งสัญญาณจราจรที่มีในความรับผิดชอบ ให้ครอบคุมพื้นที่เสี่ยงและพร้อมใช้งาน

การขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขยายเขตประปาสำหรับอุปโภคบริโภครองรับการใช้ประโยชน์ ของประชาชน
 
 

สนับสนุนการพัฒนารายได้ การอบรม ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ และการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพ

การบริหารจัดการเพื่อผลผลิตทางการเกษตร/ก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนา แหล่งน้ำเพี่อการเกษตร
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและกีฬาทุกช่วงวัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอด รูปแบบตามความสนใจ

ปรับปรุงอาคารอนุบาล 3 ขวบ

ส่งเสริมสวัสดิการนักเรียน สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้ เพียงพอและทันสมัยต่อการเรียนรู้
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย

การพัฒนาและอนุรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์
 
 

การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค