ท่านต้องการให้ อบต.บ้านไร่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 8 )
66.67%
ด้านสาธารณูปโภค ( 1 )
8.33%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 0 )
0.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
8.33%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 2 )
16.67%