กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
 
 
 
 
 
 


-กิจการสภา- [ 19 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 231 
 
 
-โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน- [ 19 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 226 
   
 
   
 
เร่งรัดดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการสวนหย่อม/สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ [ 8 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 164 
การโอนภาษีธุรกิจเฉพาะ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ที่ พล 0023.5/ ว571 ลว 18 ก.ค. 62  [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2562 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ที่ พล 0023.5/ว ว4199 ลว 8 ก.ค. 62  [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
การบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีของ อปท. ที่ พล 0023.3/ว572 ลว 18 ก.ค. 62  [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดพิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ พล 0023.2/ว4403 ลว 18 ก.ค.62 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานและบุคลากรทางการศึกษา ที่ พล 0023.2/ว4406 ลว 18 ก.ค. 62 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
ให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว569 ลว 12 ก.ค. 62 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 21 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2562 ที่ พล 0023.2/ว 12125 ลว 15 ก.ค. 62 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 25 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร \"การบริหารงานบุคคลของ อปท. ที่ พล 0023.2/ว 12126 ลว . 15 ก.ค. 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 71 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเทศบาล ที่ พล 0023.2/ว 12129 ลว . 15 ก.ค. 62 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 20 
ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาปรับปรุงเว๊บไซต์สำนักงาน ณ ก.ถ. ให้เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่น ที่ พล0023.2/ว568 ลว. 15 ก.ค. 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสียงเกิดเหตุอุทกภัย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4402 ลว 18 ก.ค. 62 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ Executive function หรือ EF ด้านวินัยเชิงบวก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 570 ลว 15 ก.ค. 62 [ 17 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 39 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4395 ลว 15 ก.ค. 62 [ 17 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 81 
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \\\"จังหวัดสะอาด\\\" ประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 12132 ลว 15 ก.ค. 62 [ 17 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 29 
โครงการประกวดรูปแบบ model การจัดการถังขยะเปียกรวมของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4359 ลว 15 ก.ค. 62 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 34 
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 566 ลว 15 ก.ค. 62 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 28 
ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ พล 0023.2/ว4293 ลว 11 ก.ค. 62 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 75 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4352 ลว 15 ก.ค. 62 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
ด่วนที่สุด พล 0023.2/ว4328 เรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลว. 12 ก.ค. 2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 85 
   
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2786 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2774  [ 15 ก.ค. 2562 ]
แจ้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2787  [ 15 ก.ค. 2562 ]
โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และพัฒนาให้เป็นตลาด Go Green Plus ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2792  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12588-12591 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กพส. มท 0810.2/ว2691  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว2775  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/12359-12397 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/12415-12489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.3/ว2746  [ 12 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2745  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอส่งคู่มือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว2741  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การติดตามการบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนในโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2744 [เอกสารแนบ] [เอกสารอ้างอิง]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12164-12239 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ก.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2715 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12240-12314 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การรายงานการส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2721 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2319  [ 11 ก.ค. 2562 ]
รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2720  [ 11 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.5/ว2710  [ 11 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมการอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการจัดกิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา กศ. มท 0816.5/ว2709  [ 11 ก.ค. 2562 ]
รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว2690 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติการควบคุมดูแลการใช้รหัสผู้ใช้งาน (User) และรหัสผ่าน (Password) เข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS สน.คท. มท 0808.4/ว2698  [ 11 ก.ค. 2562 ]
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว4091  [ 11 ก.ค. 2562 ]
   
 
   
ทต.บางระกำเมืองใหม่ แห่เทียนจำนำพรรษา [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ มาตรการการประหบัดพลังงาน [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ การอนุรักษ์น้ำ [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ รวมใจลดโลกร้อน [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.พันเสา ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 (แบบ สขร.1) [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.พรหมพิราม รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.พรหมพิราม รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.นครชุม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.วังทอง ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ ม.4,14 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านใหม่ ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่องการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด (ครั้งที่ 2) [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
   
สถ.จ.พิษณุโลก แนะนำทิปและเทคนิคคอมพิวเตอร์ (18 ก.ค. 2562)    อ่าน 7  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก ด่วน ทม.ศรีราชา จ.ชลบุรี รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนมาก (18 ก.ค. 2562)    อ่าน 12  ตอบ 0
ทต.บ้านคลอง การเผาเศษต้นไม้ วัชพืช (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก นักวิชาการสาธารณสุขที่ไหนว่างบ้าง (15 ก.ค. 2562)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.วังพิกุล เว็บไซต์ อบต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 1571  ตอบ 7
อบต.นครชุม วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.หนองกุลา วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.บ้านป่า วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.พันชาลี วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.หนองกะท้าว วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.หนองพระ วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.เนินเพิ่ม วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.สวนเมี่ยง วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.วังทอง วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.บ่อทอง วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
 
 
   
อยากให้มาดูแลถนนเรียบคลองชลประทาน ม.10 (3 ต.ค. 2561)    อ่าน 353  ตอบ 2  
เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ก.ค. 2561)    อ่าน 801  ตอบ 0  
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านไร่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
   
 
 

กลุ่มจักสาน

วัดสิริสุทธาวาส